91/CT-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CHỈ THỊ Về việc Tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực biện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của Chính phủ. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác và các chỉ tiêu phát triển Ngành trong năm 2010 không chỉ có ý nghĩa góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Ngành đã được đề ra trong các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng mà còn có ý nghĩa làm căn cứ để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Ngành trong những năm tiếp theo.

Để có căn cứ đánh giá, tổng kết 5 năm thực hiển Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, xác định nhiệm vụ chiến lược và xây dựng kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2011-2015, Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành:

1) Chỉ đạo, tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong phạm vi lĩnh vực và địa bàn công tác được phân công theo dõi, quản lý, tập trung vào các nội dung sau:

- Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển Ngành mà các Chương trình hành động của Bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (thành phố) đã đề ra: về thể chế hoá nghị quyết của Đảng thành các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật; mức đầu tư, hiệu quả đầu tư nhà nước và đầu tư xã hội cho phát triển Ngành; việc xây dựng, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, quy hoạch và các chỉ tiêu phát triển Ngành trên các lĩnh vực công tác cụ thể.

- Xác định rõ nguyên nhân đạt kết quả, nguyên nhân tồn tại, yếu kém; những khó khăn, vướng mắc; bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển Ngành từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đến nay.

- Đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ hế, chính sách, hoàn thiện hệ thống luật pháp... nhằm thúc đẩy phát triển Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong những năm tiếp theo.

2) Từ thực tiễn hoạt động Ngành, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, bối cảnh quốc tế năm 2010 và những năm tiếp theo, tổ chức nghiên cứu để xác định các nhiệm vụ chiến lược, các chỉ tiêu phát triển Ngành tại địa phương và trong lĩnh vực hoạt động chuyên ngành được phân công theo dõi, quản lý, giai đoạn 2011-2015.

3) Căn cứ Đề cương Báo cáo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (kèm theo sau) để vận dụng, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng trong lĩnh vực, phạm vi công tác được phân công theo dõi, quản lý.

Báo cáo cần ngắn ngọn, nhận định khách quan trung thực, trên cơ sở phân tích, so sánh các chỉ tiêu, số liệu phát triển Ngành đạt được năm 2010 với năm 2009, với năm 2006 - năm đầu thực hiện Nghị quyết; so sánh các chỉ tiêu, số liệu phát triển Ngành đạt được trong giai đoạn 2006-2010 với kết quả đạt được trong giai đoạn 2001-2005; xác định hệ thống chỉ tiêu phát triển Ngành cần đạt được và lộ trình thực hiện cho từng năm trong giai đoạn 2011-2015.

Báo cáo của các địa phương, đơn vị cần được gửi đến Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 15/01/2010, để tổng hợp, báo cáo Trung ương Đảng, Chính phủ, bảo đảm tiến độ kế hoạch đã quy định.

4) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cùng dịp Hội nghị triển hai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không tổ chức hội nghị tổng kết riêng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh-thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, Chánh Văn phòng Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, bảo đảm đúng yêu cầu nội dung và kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

-Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);

-Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

-PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

-Ban Tuyên giáo TW;

-Văn phòng TW Đảng;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

-Các Sở VHTTDL;

-Lưu: VT(2), VP(THTT(2), BTK (360)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác