920/BVHTTDL-GĐ

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc trình Thủ tướng phê duyệt “Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 -2020, tầm nhìn 2030" và Quyết định phê duyệt Chiến lược

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29 tháng 10 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 219/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030;

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 42/TB-VPCP ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17 tháng 2 năm 2011, ngày 21 tháng 3 năm 2011 đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì cuộc họp với đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam về dự thảo "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 -2020, tầm nhìn 2030" và dự thảo Quyết định của Thủ trưởng. Tại cuộc họp đại diện 3 cơ quan (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam) đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030" và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng báo cáo Thủ tướng dự thảo chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020,, tầm nhìn 2030" và dự thảo Quyết định của Thủ tướng đã được đại diện 3 cơ quan (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam) thống nhất.

Trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kèm theo Công văn này gồm các tài liệu:

1. Báo cáo Kết quả xây dựng chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030";

2. Dự thảo chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2030".

3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030"./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thủ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, T, (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác