920/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 920/BVHTTDL-TV ngày 25 tháng 3 năm 2013 Về việc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/thành phía Bắc (Từ Thừa Thiên Huế trở ra)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ quản lý nhà nước, quản lý thư viện cấp tỉnh cho các tỉnh/thành khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) cục thể như sau:

1. Mục đích, mục tiêu của khóa tập huấn: Cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện, giúp cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn thư viện nắm bắt đường lối, chủ trương, chính sách phát triển văn hóa trong đó có thư viện cũng như những vấn đề mới của hoạt động thư viện trong giai đoạn hiện nay để quản lý, tổ chức hoạt động thư viện phục vụ có hiệu quả công cuộc xây d cvựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 2. Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

3. Thời gian: 05 ngày dự kiến từ ngày 6 -10 tháng 3 năm 2013 (thời gian chính thức sẽ thông báo trong giấy triệu tập).

4. Thành phần tham dự:

- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách công tác Thư viện; - Giám đốc hoặc Phó giám đốc thư viện tỉnh/thành;

- Trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng phụ trách công tác bạn đọc hoặc nghiệp vụ thư viện của thư viện tỉnh/thành.

5. Nội dung (có danh mục các chuyên đề gửi kèm)

5.1. Phần I: Bồi dưỡng kiến thức và quản lý thư viện;

5.2. Phần II: Bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành cử cán bộ tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và gửi danh sách về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện)  trước ngày 15 tháng 4 năm 2013. Trên cơ sở danh sách này, Bộ sẽ có công văn gửi chính thức cho từng thành viên tham dự./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng(để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Thư viện tỉnh/thành;

-Lưu: VT, TV, QL.70.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác