920/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 920/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 03 năm 2013 Phê duyệt Đề án Cuộc thi và triển lãm ảnh toàn quốc chủ đề “Khám phá văn minh sông Hồng”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 594/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và trại sáng tác nhiếp ảnh tại Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án Cuộc thi và triển lãm ảnh toàn quốc chủ đề “Khám phá văn minh sông Hồng” nhân Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013.

Điều 2. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức Cuộc thi và triển lãm ảnh toàn quốc chủ đề “Khám phá văn minh sông Hồng” theo nội dung Đề án.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án Cuộc thi và triển lãm ảnh toàn quốc chủ đề “Khám phá văn minh sông Hồng” lấy từ kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, năm 2013 theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, MTNATL (02), CH (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác