921 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định

Ngày 19 tháng 3 năm 2011, tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn về tình hình hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011 và kế hoạch chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Thanh tra, Vụ Thư viện, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Nam Định có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Vụ Bản.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định báo cáo công tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011, kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Nam Định là địa phương có vị trí địa chính trị, văn hoá, là trung tâm các tỉnh khu vực Nam sông Hồng, dân số và điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nam Định, các lĩnh vực kinh tế-xã hội của Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm một cách chất lượng; tuyên truyền nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh năm 2011 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo:

a) Đề nghị Tỉnh uỷ xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

b) Rà soát, quy hoạch các khu, điểm di tích; tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, lễ hội, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng về giá trị, ý nghĩa của di tích, hoạt động tại các lễ hội; quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn thu từ xã hội hoá, từ hoạt động tại di tích; xử lý nghiêm các hoạt động mê tín dị đoan.

c) Xây dựng đề án đầu tư kinh phí cho hoạt động của Thư viện Tỉnh; nâng cấp hệ thống thư viện cấp huyện; kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ tại thư viện cấp huyện; kinh phí mua sách cho thư viện cơ sở.

d) Triển khai việc kiểm kê và công bố danh mục di tích; kiểm kê và lựa chọn di sản văn hoá phi vật thể của Tỉnh để đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; lập và công bố Quy hoạch khảo cổ di tích chùa Ngô Xá (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên), cắm mốc giới, quy định các khu vực bảo vệ di tích. Xây dựng Bảo tàng Tỉnh thực sự trở thành một trong những trung tâm văn hoá của Tỉnh.

e) Sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn Bộ đã phân bổ và giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai thực hiện. Quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng thẩm định các tác phẩm văn học nghệ thuật của các Hội đồng chuyên ngành.

f) Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn. Quan tâm công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của địa phương; sớm tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

3) Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

a) Ủng hộ chủ trương xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Nam Định: Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Tỉnh để triển khai thực hiện.

b) Về thiết kế trưng bày Bảo tàng Tỉnh: Giao Cục Di sản văn hoá phối hợp với Tỉnh xây dựng phương án trưng bày Bảo tàng tỉnh Nam Định.

c) Về việc tôn tạo Khu di tích Đền Trần: Đề nghị Tỉnh lập Quy hoạch tổng thể, báo cáo Bộ xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư theo quy định.

d) Về lễ khai ấn, phát ấn Đền Trần:

- Về lễ khai ấn Đền Trần: Nhất trí tiếp tục thực hiện lễ khai ấn Đền Trần theo nghi lễ truyền thống và không tổ chức phát ấn vào đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng hàng năm.

- Về việc có phát ấn Đền Trần sau thời điểm nêu trên hay không: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Nam Định phối hợp với Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các cơ quan liên quan về việc phát ấn Đền Trần trình UBND tỉnh Nam Định và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

e) Về việc xây dựng Nhà Thi đấu đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt việc phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, các giải thể thao của khu vực, châu lục, quốc tế và các hoạt động văn hoá nghệ thuật: Đề nghị Tỉnh khẩn trương hoàn thiện thiết kế, các thủ tục liên quan, báo cáo Bộ xem xét, hiệp y trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện.

f) Đề nghị Tỉnh phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao thống nhất một số địa điểm tổ chức, thời gian, môn, số nội dung thi đấu…; xây dựng và ban hành điều lệ khung để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo lực lượng vận động viên tham dự Đại hội.

g) Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp, giúp tỉnh Nam Định tuyển chọn, hỗ trợ đào tạo lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 và các giải thi đấu quốc gia và quốc tế.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định;

- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định;

- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác