925/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 7951/QD-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Đề án số 130/ĐA-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Đìều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, các đơn vị nghệ thuật Trung ương, địa phương, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Việt Nam xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật "Kinh đô Văn Lang - Thăng Long - Hà Nội ngàn năm tỏa sáng" phục vụ Lễ hội Đền Hùng vào ngày 21/4/2010 tại sân khấu trung tâm Lễ hội Đền Hùng.

Đìều 2. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- NTBD; Thg.15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác