929/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ Hoa Kỳ vào Việt Nam giảng dạy và biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón 09 nghệ sỹ quốc tịch Hoa Kỳ sang giao lưu, giảng dạy và biểu diễn với các giảng viên, sinh viên Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Thời gian: từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, bảo hiếm, lệ phí vi sa, ăn và ở tại Việt Nam.
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chi kinh phí tổ chức lên lớp master, tổ chức biểu diễn giao lưu, lễ tân, đi lại của nghệ sỹ tại Hà Nội, quà tặng, mời cơm nghệ sỹ từ nguồn ngân sách 2016 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác