92/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 92/QĐ-BVHTTDL, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh có giá trị cao về tư tưỏng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 4 năm 2008 của Bộ tưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 ngày 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án “Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban T chức triển khai Đ án “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975” với các thành viên có tên sau đây:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - y viên;

4. Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam - y viên;

5. Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm - y viên.

Ban T chức:

1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng ban;

2. Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Trin lãm - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - y viên;

4. Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam - y viên;

5. Bà Dương Thúy Hằng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - y viên;

6. Bà Chu Thu Hảo, Phó trưởng phòng Nhiếp ảnh Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - y viên;

7. Ông Hoàng Minh Đức, Phó trưởng phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triên lãm - y viên;

8. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - y viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo và Ban T chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức các hoạt động đ trin khai Đ án đã duyệt;

- Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức được bố trí từ tổng kinh phí thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triến lãm và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, MTNATL(02), KT20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác