931/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen.
- Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2015;
- Địa điểm: Tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Nghệ An và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (đế b/c);
-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức;
- Lưu: VT, VHCS, LH (25).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác