935/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Am (giai đoạn 2), quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch nhận được Công văn số 574/SVH&TT-BQLDT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Thanh Am (giai đoạn 2), phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên (giai đoạn 2) gồm các hạng mục: xây mới Nghi môn nội; kè hồ bán nguyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Không xây dựng mới bình phong. Việc lấp một phần hồ nước phải xin ý kiến đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương trước khi thực hiện.
- Nghi môn nội chỉ xây dựng tại vị trí khu vực sân phía trước Đại đình và phía sau hồ bán nguyệt. Đồng thời, cần điều chỉnh thiết kế nghi môn theo hướng dịch chuyến cột đồng trụ ngoài vào sát hai cột đồng trụ giữa và đầu nghê phải cúi xuống và nhìn chéo về phía trước nghi môn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Báo cáo và triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác