939/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 939/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức Liên hoan, kịch ngắn, kịch vui toàn quốc năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Thái Nguyên, Bình Dương tổ chức Liên hoan kịch ngắn, kịch vui toàn quốc năm 2013. Đồng thời phê duyệt Kế hoạch tổ chức Liên hoan Sân khấu, kịch ngắn, kịch vui toàn quốc năm 2013.

Thời gian:

- Đợt 1: Tại tỉnh Bình Dương –Tháng 04/2013;

- Đợt 2:  Tại tỉnh Thái Nguyên –Tháng 10/2013;

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Thái Nguyên, Bình Dương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố tham gia Liên hoan;

-Lưu: VT, VHCS, TL.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác