941/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 941/BVHTTDL-DSVH, ngày 26 tháng 03 năm 2013 Về việc xin ý kiến về Hồ sơ DSVHPVT “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh’’ đệ trình UNESCO

Kính gửi: Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8868/VPCP-KGVX, ngày 5/11/2012 về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ phối hợp Ủy ban nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức xây dựng Hồ sơ “Dân ca Ví, Giặm nghệ Tĩnh’’ đệ trình UNESCO xét đăng ký vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014. Đến nay, Hồ sơ đã hoàn thành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam xem xét, có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi Hồ sơ đến UNESCO./.

 Nơi nhận:

-Như trên;

-Ban Thư ký UBQGUNSCOVN;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NKD (6).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác