941/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước 2005 của UNESCO (giai đoạn 2012-2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ quyết định số 3725/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Chương trình nâng cao năng lực trong việc thực hiện Công ước UNESCO về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước 2005 của UNESCO về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá (giai đoạn 2012-2015).
Thời gian: ngày 28 tháng 3 năm 2016.
Địa điểm: Khách sạn The Ann, số 38 phố Hàng Chuối, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
Văn phòng UNESCO tại Việt Nam thông qua Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Thụy Điển đài thọ toàn bộ mọi chi phí bao gồm chi phí lễ tân, hậu cần, chi phí thuê dịch vụ hội thảo (phòng họp, backdrop trang trí, nghỉ giữa giờ, ăn trưa, thuê thiết bị hội thảo...), chi phí vé máy bay, đi lại, 'ăn, ở cho 05 đại biểu địa phương, báo chí, thù lao phiên dịch cabin, dịch tài liệu, chi phí photocopy, chụp ảnh tư liệu, văn phòng phẩm, in ấn báo cáo, tờ rơi giới thiệu báo cáo và các chi phí liên quan khác.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, THV.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác