94/2009/QĐ-UBND

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Thị Thanh Hằng Theo UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 27/6/2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ sửa đổi bổ sung ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14/6/2005;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá nơi công cộng;

Căn cứ Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin; 

Căn cứ Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/2/2006 của Chính phủ về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; 

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 27/1/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin và Uỷ ban Thể dục - Thể thao hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 của Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1199/TTr- SVHTTDL ngày tháng năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 205/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo và các quy định quản lý hoạt động quảng cáo của UBND tỉnh Hà Tây cũ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Thủ trưởng sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Văn hoá ,Thể thao và Du lịch; (để

-TT Thành uỷ, TT HĐND TP; (báo

- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (cáo

- Các đ/c PCT UBND TP;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ, Công báo UBND TP;

-CP VP, các phòng CV, VHKG, TH;

-Lưu VP. Cuong. 136

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác