943/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 943/QĐ-BVHTTDL, ngày 08 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc về kinh nghiệm quản lý, khai thác và sử dụng công trình văn hóa, thể thao cơ sở năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 671/KH-BVHTTDL ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về kinh nghiệm quản lý, khai thác và sử dụng công trình văn hóa, thể thao;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc về kinh nghiệm quản lý, khai thác và sử dụng công trình văn hóa, thể thao cơ sở năm 2013, gồm 12 thành viên.

Điều 2. Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị toàn quốc về kinh nghiệm quản lý, khai thác và sử dụng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở năm 2013 có trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.

Điều 3. Tổng cục Thể dục thể thao chi kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao)

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TC, TDTT, Th (45);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác