944/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo Gióng tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban bành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ văn hoá, Thể thao và du lịch;

Xét để nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học mang tên: "Bảo tổn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp Hội Gióng)'' nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nói chung và trường hợp Hội Gióng nói riêng.

Thời gian: Từ 17/04/2010 đến 20/04/2010

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí: toàn bộ chi phí cho Hội thảo sẽ do kinh phí của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chi trả.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kề hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, NQA (6)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác