945/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 945/TB-BVHTTDL ngày 26 tháng 3 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại buổi làm việc về phương án bồi thường hỗ trợ, tạm trung chuyển và hoàn trả diện tích cho Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch tại 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì nghe báo cáo phương án bồi thường hỗ trợ, tạm trung chuyển và hoàn trả diện tích cho Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch khi thực hiện Dự án xây dựng lại khu tập thể và cải tạo sắp xếp lại trụ sở làm việc tại 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch,  Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch có liên quan: Văn phòng, Vụ Tài chính, Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch.

Sau khi nghe Tổng cục Du lịch báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái kết luận:

1. Khẳng định lại quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là ủng hộ chủ trương của UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm về thực hiện Dự án xây dựng lại khu tập thể và cải tạo sắp xếp lại trụ sở làm việc tại 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội góp phần chỉnh trang đô thị, làm đẹp thành phố.

Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ cần có sự phối hợp, tạo điều kiện cho Chủ đầu tư trong quá trình triển khai Dự án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đơn vị thuộc Bộ và tài sản Nhà nước giao trong quá trình di dời, tạm trung chuyển, tái bố trí.

2. Phân nhiệm:

- Tổng cục Du lịch là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch trong quá trình phối hợp làm việc với Chủ đầu tư dự án, đồng thời có trách nhiệm thẩm định phương án trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính với chức năng nhiệm vụ là quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định khi Tổng cục Du lịch báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch là đơn vị trực tiếp quản lý tài sản Nhà nước giao theo quy định của Nhà nước, có trách nhiệm đàm phán, thỏa thuận trực tiếp với Chủ đầu tư.

3. Trong quá trình làm việc với chủ đầu tư dự án và thẩm định phương án, Tổng cục Du lịch, Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch tiếp tục thực hiện nội dung tại Công văn số 2676/BVHTTDL-KHTC ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bồi thường hỗ trợ di dời đối với Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch.

4. Để việc giải quyết bồi thường hỗ trợ, tạm trung chuyển và hoàn trả diện tích có hiệu quả, yêu cầu Tổng cục Du lịch:

- Thống nhất và phân công cụ thể Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, xử lý công việc. 

- Chỉ đạo Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch tổng hợp, so sánh, đánh giá toàn bộ số liệu, thông số (bao gồm cấp hạng công trình, diện tích, khả năng đáp ứng về tính chất hoạt động, đặc thù thời gian làm việc của cơ quan báo chí, đơn giá chi phí và tổng chi phí phải thanh toán thường xuyên hàng năm cho các dịch vụ tòa nhà), bao gồm: Văn phòng làm việc hiện nay với văn phòng làm việc tại địa điểm trung chuyển dự kiến; văn phòng làm việc hiện nay với văn phòng làm việc sau khi tái bố trí.        

- Thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ, tạm trung chuyển và hoàn trả diện tích. Trong đó, làm rõ tính pháp lý về quyền sử dụng của Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch khi nhận diện tích hoàn trả phải đảm bảo nguyên tắc là đơn vị sự nghiệp được Nhà nước giao diện tích làm việc không thu tiền thuê sử dụng theo quy định hiện hành.

5. Đồng ý để Tổng cục Du lịch thuê cơ quan tư vấn giúp rà soát các yếu tố pháp lý liên quan đến quá trình tạm trung chuyển và tái bố trí trụ sở làm việc của Báo Du lịch và Tạp chí Du lịch. Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn theo quy định của Nhà nước.

6. Đề nghị Tổng cục Du lịch khẩn trương thực hiện các công việc theo yêu cầu và báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 4 năm 2013.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.15.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác