946/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 946/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2013 Về việc xây dựng và tổ chức chương trình nghệ thuật tại Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 3 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013”,

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-BVHTTDL ngày 07 tháng 3 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình, (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức

- Biểu diễn chương trình văn nghệ (30 phút) tại Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013”;

- Diễu hành nghệ thuật và đi bộ hưởng ứng “Năm Gia đình Việt Nam 2013” xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung trang trí, khánh tiết, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình Led phục vụ Lễ phát động “Năm Gia đình Việt Nam 2013”.

Điều 2.  Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bổ sung cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);  

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, NTBD (2), Thg, 12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác