947/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận dự án tu bổ di tích lịch sử cách mạng nhà tù Hòa Bình

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 731/SVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng nhà tù Hoà Bình. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm, và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 903/DSVH-DT ngày 31 tháng 12 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thông nhất với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà tù Hoà Bình do Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng công trình văn hoá lập, bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà lính canh; xây mới: tường bao, bia chỉ dẫn, nhà bia tưởng niệm, cổng chính, cổng phụ, nhà vệ sinh, tường rào và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá khảo tả di tích cũng như đề xuất các phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề cập trong dự án đã phù hợp với quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, đáp ứng được yêu cầu của quy chế tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Phần cơ sở pháp lý cần bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, đồng thời bổ sung các Nghị định Thông tư mới liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản. Bổ sung các biên bản làm việc với các nhân chứng là cựu tù về quy mô, hình thức kiến trúc vốn có của nhà tù (có chữ ký của các nhân chứng), làm căn cứ để đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo, đánh giá. Công tác quản lý, và phát huy giá trị di tích trước và sau khi tu bổ, tôn tạo.

- Về mặt bằng tu bổ tôn tạo tổng thể: Do di tích tồn tại dưới dạng phế tích trong nhiều năm, để phát huy giá trị của di tích nhóm giáo dục truyền thống yêu nước cũng như phục vụ nhu cầu hưởng thụ sinh hoạt văn hoá của các tầng lớp nhân dân, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng ý xây dựng bổ sung các hạng mục mang tính tôn vinh giá trị của di tích. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chân thực của di tích đề nghị không thiết kế tổng mặt bằng tu bổ như dự án đề xuất, mà cần thay đổi theo hướng:

+ Cần đề xuất phương án phân chia các khu chức năng, trong đó khu vục I là khu vực bảo tồn, tu bổ các hạng mục di tích gốc (nhà lính canh, tường bao nhà giam). Đối với các hạng mục này đề nghị không trồng cây cảnh xung quanh mà dành diện tích để trồng cỏ và lối đi nhỏ phục vụ khách tham quan.

+ Ở khu vực xây dựng các công trình tưởng niệm, tôn vinh và sinh hoạt văn hoá, không làm bể cảnh, không nên dùng chất liệu đá xanh để lát khu vực sân xung quanh bia tưởng niệm, cần nghiên cứu và sử dụng các giống cây phổ biến ở địa phương để trồng trong khu vực này.

- Bổ sung thiết kế chi tiết cột đèn chiếu sáng điển hình. Trong khu vực xung quanh nhà lính canh chỉ sử dụng hệ thống chiếu sáng mang tính bảo vệ.

- Việc tổ chức triển khai dự án từ thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức thi công đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình phải phối hợp lấy ý kiến của các nhân chứng là cựu tù và của các nhà chuyên môn để đảm bảo tính chân xác và chất lượng của dự án.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa hỗ trợ qua địa phương để đầu tư tu bổ, phục dựng các hạng mục di tích gốc và các hạng mục tưởng niệm tôn vinh giá trị di tích. Các hạng mục còn lại đề nghị Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình chỉ đạo đơn vị tư vấn căn cứ vào những ý kiến nêu trên chỉnh sửa lại dự án (kể cả tiến độ và kế hoạch đầu tư theo đúng quy định), trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có kèm theo quyết định phê duyệt dự án) để xem xét, thẩm định và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Lê Khánh Hải (để b/c);

- UBND tỉnh Hoà Bình;

- Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, PT. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác