948/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 948/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 03 năm 2013 Về việc Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm “Sách, ảnh và tác phẩm mỹ thuật Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức Triển lãm “Sách, ảnh và tác phẩm mỹ thuật Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên” nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thời gian: Trong vòng 01 tuần, vào tháng 4 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí, Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu toàn bộ chi phí, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp thường xuyên năm 2013 của Bảo tàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, nmp.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác