948/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v chỉ định Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016 và Công bố, trao bằng chứng nhận của UNESCO về Nghi lễ và trò chơi Kéo co - di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 769/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là Tổng Đạo diễn chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016 và Công bố, trao bằng chứng nhận của UNESCO về Nghi lễ và trò chơi Kéo co - di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Điều 2. Tổng Đạo diễn có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2016 xây dựng nội dung công việc, lập dự toán và tổ chức thực hiện chương trình Khai mạc các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2016 và Công bố, trao bằng chứng nhận của UNESCO về Nghi lễ và trò chơi Kéo co - di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Kịch bản được phê duyệt.
Điều 3. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2016 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Đăng Chương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Lưu: VT, LVHDL, T.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác