949/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Công văn ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Vụ Kế hoạch, Tài chính về việc triển khai xây dựng các chính sách cấp bách của ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Hội thảo "Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình" (có đề cương đính kèm).

- Địa điểm: Hà Nội.

- Thời gian: Tháng 4 năm 2011.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Kinh phí tổ chức Hội thảo được bố tri từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Vụ Kế hoạch, Tài chính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo để triển khai.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, HL.10.

 

ĐỀ CƯƠNG

Tổ chức Hội thảo "Xây dựng chính sách cấp bách

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình"

(Kèm theo Quyết định Số 949/QĐ-BVHTTDL, ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Tên của Hội thảo "Xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình".

2. Mục đích, kết quả dự kiến sau Hội thảo

- Đánh giá khái quát hệ thống chính sách và thực tiễn áp dụng chính sách văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm thu hút được sự quan tâm, tham gia của địa phương và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng chính sách;

- Thu thập thông tin đánh giá về các vấn đề vướng mắc để phát triển ngành;

- Đánh giá về tính cấp bách và sự cần thiết xây dựng chính sách để từ đó lựa chọn ra các vấn đề cấp bách nhất cần triển khai xây dựng chính sách;

- Đề xuất các chính sách mới thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền ban hành chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước;

- Đề xuất được ý tưởng, nội dung cơ bản và danh sách các chính sách cấp bách nhất cần xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi, lộ trình xây dựng chính sách nhằm phát triển ngành văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng;

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng chính sách phát triển ngành trong giai đoạn

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: ngày 19-20/4/2011 (1,5 ngày).

- Địa điểm dự kiến: Khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội.

4. Thành phần tham gia: dự kiến tổng số là 180 đại biểu. Bao gồm: Các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục quản lý công sản, Vụ Chính sách…), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an (do có yếu tố nước ngoài;

- Văn phòng TW Đảng, Ban Tuyên giáo TW, Văn phòng Chính phủ;

- Các Sở VHTTDL đại diện cho 7 vùng miền (mỗi vùng miền 2 Sở);

- Các Hiệp hội: Uỷ ban Olympic, Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp nghệ thuật Việt Nam (và hoặc chọn đại diện một số Hội thuộc Uỷ ban), Hiệp hội du lịch;

- Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Các đơn vị thuộc Bộ gồm Tổng cục (đại diện Tổng cục, lãnh đạo các Vụ chức năng), Cục, Vụ, Viện và một số trường;

- Các tổ chức quốc tế có liên quan tới lĩnh vực quản lý của Bộ như: phái đoàn EU tại Hà Nội, UNESCO, ADB, WB, JICA, Đại diện Nhóm các nhà tài trợ, Quỹ đầu tư tại Việt Nam;

- Một số doanh nghiệp

- Cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình.

- Tổng số đại biểu: 180 người.

5 . Chương trình Hội thảo dự kiến (như đính kèm)

6. Công tác chuẩn bị tham luận liên quan:

6.1. Tình hình nộp báo cáo của các đơn vị trong Bộ:

- Thực hiện Thông báo kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ngày 10/01/2011, Vụ KHTC đã gửi Công văn gửi 18 đơn vị trực thuộc Bộ đề nghị gửi báo cáo để tổng hợp.

- Cho tới nay, Vụ KHTC đã nhận được báo cáo của 10 đơn vị (bảng báo cáo thống kê đính kèm).

6.2. Tham luận của các tổ chức nước ngoài:

- UNESCO: xác nhận sẽ gửi bài phát biểu và tham luận về vấn đề văn hóa và phát triển tại hội thảo. (Tuy nhiên tên đại diện chỉ được thông báo chính thức sau khi có Giấy mời và lịch chi tiết của Hội thảo).

Phái đoàn EU tại Việt Nam phát biểu tham luận về du lịch: sẽ xác nhận sau khi có Giấy mời và chương trình chi tiết của Hội thảo.

- JICA, ADB và các tổ chức khác: sẽ liên hệ sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

6.3 Lựa chọn vấn đề và chuyên đề tham luận:

6.3.1. Vụ KHTC sẽ chuẩn bị:

+ Báo cáo khai mạc Hội thảo của Lãnh đạo Bộ

+ Báo cáo đề dẫn tổng hợp xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình (sẽ được gửi cho các đại biểu kèm theo Giấy)

6.3.1. Dự kiến các tham luận hoặc là tài liệu tham khảo đăng trong kỷ yếu của các đơn vị trong Bộ và địa phương sẽ tập trung vào những vấn đề bức xúc theo kết quả điều tra như nguồn nhân lực, chính sách đặc thù và ưu đãi, của ngành, văn học nghệ thuật, văn hoá cơ sở…

6.3.3. Chuyên đề của các Bộ, ngành:

- Bộ KHĐT: dự kiến đặt bài về chính sách của Chính phủ, chiến lược phát triển và đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Bộ Tài chính: Dự kiến mời đại diện của Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục quản lý công sản.

- Ủy ban toàn quốc các hội liên hiệp nghệ thuật Việt Nam: tham luận về các vấn đề văn hóa, gia đình.

7. Tài liệu Hội thảo Ban Tổ chức sẽ in ấn tài liệu thành kỷ yếu gồm: Các tham luận, phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo;

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

- Danh mục văn bản chỉ đạo và quản lý của Đảng Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch;

- Ấn phẩm quảng bá của các đơn vị tài trợ (nếu có);

- Quà tặng cho các đại biểu tham dự (nếu có).

8. Thời gian thực biện:

- Từ 1-25/3/2011: đặt bài, thu thập tham luận; liên hệ với các tổ chức tìm kiếm nguồn tài trợ, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo.

- Từ 1-8/4/2011: gửi Giấy mời cho các tổ chức quốc tế

- Từ 11-15/4/2011: gửi Giấy mời cho các đơn vị, Bộ, ngành

- Từ 11-14/4/2011: in ấn tài liệu, xác nhận đại biểu tham dự

- 19-20/4/2011: tổ chức Hội thảo

- 25/4/2011: báo cáo kết quả Hội thảo

9. Kinh phí thực hiện:

- Ngân sách nhà nước năm 2011 của Bộ, thực hiện chủ trương tiết kiệm, giảm bớt hình thức lãng phí, kinh phí gồm các khoản sau: thuê hội trường, trang thiết bị; chi cho Ban tổ chức, báo cáo viên, tổ chức hội thảo, văn phòng phẩm…theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu hội nghị, hội thảo.

- Các khoản vận động, tài trợ khác (nếu có).

- Ấn phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch (nếu có).

10. Tổ chức, phân công thực hiện:

10.1. Vụ KHTC có trách nhiệm trình Bộ trưởng ra Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thảo gồm:

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính là Phó trưởng ban thường trực

- Các đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Cục HTQT, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đào tạo, Vụ Gia đình, Vụ Thư viện…Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và 01 chuyên viên Vụ KHTC làm thư ký Ban.

10.2. Dự kiến phân công

- Vụ KHTC: chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tài liệu, bài tham luận; chuẩn bị Giấy mời; xây dựng chương trình Hội thảo; Giúp lãnh đạo Bộ điều hành Hội thảo. Vận động tài trợ (nếu có).

- Văn phòng Bộ: phụ trách hậu cần phục vụ hội thảo, in ấn tài liệu, đón tiếp đại biểu, gửi Giấy mời.

- Cục HTQT: chuẩn bị và gửi Giấy mời cho các tổ chức quốc tế, xác nhận tham gia và đón tiếp đại biểu quốc tế; dịch tại Hội thảo.

- Các đơn vị quản lý chuyên ngành khác: phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và tham gia chủ trì đồng chủ trì trong các phiên của Hội thảo./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác