951/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm tranh cổ động toàn quốc đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam''

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ văn hoá thể thao và Du lịch quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm:

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm Tranh cổ động toàn quốc đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 1000 năm Thăng Long - Hà Nội  và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam''

Điều 1. Kinh phí tồ chức triển lãm lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT, MTNATL (02), ĐH (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác