951/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 951/QĐ-BVHTTDL, ngày 11 tháng 03 năm 2013 Về việc xây dựng Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg  ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2013-2020.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Bí thứ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, ĐTN, QVH.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác