95/2009/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤM SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN, ĐỐT VÀ THẢ "ĐÈN TRỜI"

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời" trong phạm vi cả nước. 

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này; nghiên cứu đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Dân tộc, các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Quyết định này để nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, giáo dục thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên nhận thức những nguy hại của việc đốt thả "đèn trời", tích cực tham gia vận động toàn xã hội thực hiện Quyết định này.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời" theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Những người có công phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt và thả "đèn trời" sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt và thả "đèn trời" sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

-VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch Nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội,

- Tòa án nhân dân tối cao;

-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 -Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

-Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

-Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

-Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

-Lưu: Văn thư, KGVX (10b). 290

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác