952/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 952/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 1243/QĐ-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 390/KH-BVHTTDL ngày 31/01/2013 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính tổng thể ngành văn hóa, thể thao và du lịch, gồm các lớp như sau:

1. Lớp tập huấn kỹ năng xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Địa điểm tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, gồm các nội dung chính. Địa điểm tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ban quản lý lớp tập huấn theo Danh sách đính kèm Quyết định này.

Điều 2 . Kinh phí tổ chức tập huấn được lấy từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách tổng thể được chuyển qua Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

-BQL Dự án ADB- Bộ Nội Vụ;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC), H.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác