953/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 953/QĐ-BVHTTDL, ngày 11 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 458/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 390/KH-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2013 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính tổng thể ngành văn hóa, thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Lê Thị Phượng, Phó Chánh Văn phòng –Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Lê Thị Hà, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng -Thành viên;

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Pháp chế -Thành viên;

4. Bà Lê Hồng Phương, chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng -Thành viên;

5. Bà Lê Thúy Ngà, chuyên viên Phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng -Thành viên;

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định tài liệu tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng thẩm định được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp qua Văn phòng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-BQL. Dự án ADB-Bộ Nội Vụ;

-Lưu: VT, VP (KSTTHC), H.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác