958/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan phim châu Âu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB ngày 24/04/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức “Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam",

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1; Giao Cục Điện ảnh phổi hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Liên hoan phim châu Âu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian: từ ngày 14 đến ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Điện ảnh chịu chi phí duyệt phim.

- Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán các nước thành viên tham gia Liên hoan phim chịu các chi phí tổ chức khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT,  NPH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác