95/BVHTTDL- VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 95/BVHTTDL- VHDT ngày 10 tháng 01 năm 2013 Về việc thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2013

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An.

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ đề công tác và các nhiệm vụ đột phá của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013, trong đó giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì thực hiện lựa chọn, bảo tn, xây dựng đời sng văn hóa 05 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người.

Qua điều tra, khảo sát và tình hình thực tế, hiện nay 05 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người hiện đang sinh sống và cư trú trên địa bàn các tỉnh, cụ thể: dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm (tỉnh Kon Tum); dân tộc Pu Péo (tỉnh Hà Giang); dân tộc Si La (tỉnh Lai Châu); dân tộc ơ Đu (tỉnh Nghệ An). Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh:

1. Khảo sát tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế....liên quan đến 05 dân tộc trên địa bàn tỉnh. Xây dựng báo cáo và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc).

2. Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung cần hỗ trợ bảo tồn và xây dựng đòi sống văn hóa của 05 dân tộc trên. Đ xuất mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung cấp bách thực hiện trong năm 2013, trong đó ưu tiên hỗ trợ bảo tồn văn hóa vật th và văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cao.

3. Dự kiến kinh phí để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung trên.

  4. Đề xuất cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh gửi báo cáo và đề xuất về Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) đ tổng hợp làm căn cứ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trước ngày 25 tháng 01 năm 2013./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- UBND, Ban Dân tộc các tỉnh Kon Tum,

Hà Giang,Lai Châu,Nghệ An b/c);

-Lưu: VT, VHDT, Hg.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác