95/TTR-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Đề án quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Công văn số 6822/CV-VPTW ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án "Quy định về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức" và Công văn số 333/VPCP-TH ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án: "Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ công chức" trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị,Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 209/TTr-BVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2009 và Công văn số 387/BVHTTDL-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ các văn bản:

1) Dự thảo Đề án Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Tờ trình về Đề án trình Bộ Chính trị.

2) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Ngày 12 tháng 01 năm 2010, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 198/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân: "Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo Đề án, làm rõ hơn sự cần thiết, mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị phụ trách Đề án và Bộ Chính trị xem xét, thông qua" và Công văn số 2146/VPCP-TCCV ngày 01 tháng 4 năm 2010 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: "Đồng ý để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị và trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận về nội dung Đề án".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 18/CV-BCSĐ ngày 09 tháng 4 năm 2010 trình đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị xin ý kiến góp ý và chỉ đạo các văn bản Dự thảo Đề án: "Quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức nhà nước". Ngày 11 tháng 5 năm 2010, đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị đã góp ý và có ý kiến chỉ đạo: "Chỉnh sửa lại để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép trình Bộ Chính trị" Trên cơ sở ý kiến góp ý văn bản Đã thảo Đề án và chỉ đạo của đồng chí Uỷ viên Bộ Chính  trị Phạm Quang Nghị, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh Dự thảo các văn bản Đề án: "Quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Bộ Chính trị Đề án: quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức nhà nước"./.

 

Nơi nhận:

-Thủ tướng Chính phủ;

-PTT Nguyễn Thiện Nhân;

- Văn phòng Chính phủ;

-Lưu: VT, TCCB, HTH 12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác