96 /TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại cuộc họp về xây dựng Nghị định quản lý hoạt động Mỹ thuật

Ngày 23 tháng 3 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Nghị định quản lý hoạt động Mỹ thuật. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Văn phòng Bộ. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định quản lý hoạt động Mỹ thuật, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Yêu cầu Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Sớm xây dựng kế hoạch về việc bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quản lý hoạt động Mỹ thuật và lịch báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Tổ chức và mời các thành viên Ban soạn thảo Nghị định quản lý hoạt động Mỹ thuật tham gia Hội thảo trong thời gian từ 2 đến 3 ngày để sớm hoàn thiện Nghị định quản lý hoạt động Mỹ thuật.

2. Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý hoạt động Mỹ thuật đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Cục MTNA&TL, Vụ Pháp chế,

VPBộ (để thực hiện)

- Lưu: VT, VP (THTT) 1, NHH. 12

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác