962/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc chưa thoả thuận Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Cửa Tây sang Cửa Nam khu di tích Thành Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 280/VHTTDL- BDA ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thoả thuận sự phù hợp của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Cửa Tây sang Cửa Nam khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ Dự án và Thiết kế cơ sở). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ngày 22 tháng 5 năm 2009, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3278/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc giao thẩm quyền cho Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộì triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh đồ án quy hoạch để tổ chức thẩm định và phê duyệt. Dự án đầu tư xã dựng tuyến đường nối Cửa Tây sang Cửa Nam khu di tích Thành Cổ Loa cần nêu rõ sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thỏa thuận Dự án xây dựng tuyến đường nói trên sau khi xét thấy phù hợp với Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch trả lời để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-TTBT Khu DT Cổ Loa - Thành cổ HN;

- Lưu : VT, DSVH, NAD .7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác