964/BVHTTDL- DSVH

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 964/BVHTTDL- DSVH ngày 26 tháng 3 năm 2013 Về việc Cho phép gửi Hồ sơ “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 05/11/2012 về Danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình Unesco giai đoạn 2012-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo cơ quan chức năng thực thuộc Bộ phối hợp với UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức xây dựng hồ sơ “Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” đệ trình UNESCO xét đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014. Đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Hồ sơ tới Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia để xin ý kiến và đã chỉnh sử theo ý kiến kết luận của Hội đồng.

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ và phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi tới UNESCO trước ngày 02 tháng 04 năm 2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg Nguyễn Thiện nhân (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban QG UNESCO Việt Nam;

- Hội đồng DSVH QG;

- UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NKD.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác