964/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG TOÀN QUỐC NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch,

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ văn hoá thể thao và du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2009

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  tổ chức Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 2 năm 2009, vào tháng 11/2009 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí tổ chức triển lãm lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác