967/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Tranh Thiếu nhi toàn quốc 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm Tranh Thiếu nhi toàn quốc 2015 với các thành viên có tên sau đây:
Ban Chỉ đạo:
1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
3. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưỏng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Phú Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương - Ủy viên.
Ban Tổ chức:
1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lấm - Trưởng ban;
2. Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưỏng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó trưởng ban;
3. Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
4. Ông Dương Văn Quynh, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;
5. Ông Vũ Đức Bình, Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
6. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triến lãm - Ủy viên;
7. Bà Nguỵễn Thị Loan, Trưởng phòng Kế toán, Tài chính, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên;
8. Ông Phùng Quang Luyến, Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triến lãm - Ủy viên;
9. Bà Nguyễn Thị Kiều Vân, Chuyên viên phòng Phát triển và Tham gia của trẻ em, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.
Thư ký:
1. Bà Trần Thị Kim Thoa, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triến lãm;
2. Ông Nguyễn Phú Quý, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuât, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Điều 2. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ hoạt động của triển lãm, gồm;
- Tổ chức tuyên truyền sáng tác tranh tham gia triển lãm;
- Xây dựng thông báo, quy chế, tiêu chí duyệt chọn, chấm giải
phấm tham dự triến lãm;
- Thu nhận, tố chức duyệt chọn và chấm giải thưởng;
- Tố chức trưng bày và tuyên truyền cho triển lãm;
- Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức tự giải thể khi triển lãm kết thúc.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức được chi từ tổng kinh phí tổ chức Triển lãm.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL(02), KT20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác