968/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Festival Thanh thiếu niên các dân tộc Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2011, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Festival Thanh thiếu niên các dân tộc Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Sau khi nghe Ban Tổ chức Festival Thanh thiếu niên các dân tộc Việt Nam báo cáo chương trình, kế hoạch tổ chức Festival, và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1. Để phù hợp với điều kiện thực tế và các hoạt động, đối tượng của Festival là thanh niên các dân tộc Việt Nam, bao gồm từ các địa phương và các trường thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hiệu chỉnh tên gọi: “Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm triệu tập thanh niên tham gia Festival.

3. Đề nghị Uỷ ban Dân tộc chủ trì việc khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham gia Festival trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức.

4. Đề nghị Ban Tổ chức Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam chủ trì và phối hợp thực hiện các công việc sau:

- Hoàn chỉnh kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết của các hoạt động trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt trước ngày 05/4/2011.

- Lập và phê duyệt dự toán các hoạt động trên cơ sở kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết được phê duyệt.

- Đề xuất việc huy động các đơn vị thuộc Bộ tham gia Festival trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Chuẩn bị chuyên nghiệp, chu đáo, đảm bảo các công tác lễ tân, an ninh, trật tự, hậu cần, mặt bằng để tổ chức thành công Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội,

Ban Tuyên giáo TW, Uỷ ban DT (để phối hợp);

- Thành viên BCĐ, BTC;

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, VP(THTT) S.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác