969/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 969/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2013 Về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình thuộc kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 2 năm 2013 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch thực hiện Chương trình thuộc kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2013’’;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c); 

-Lưu: VT, BCĐDS, TN (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác