969/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT  Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác