96/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và mừng Xuân Ầt Mùi 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh 62/2006/QH11,
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Điện ảnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hãng phim Hội Điện ảnh, Công ty cổ phần phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 2015 trong phạm vi cả nước.
Thời gian: Từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2015.
Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim:
- Phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất.
- Phim truyện “Người tình nguyện” do Công ty cổ phần phim Truyện I sản
xuất.
- Phim tài liệu “Những người cộng sản” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Tuần phim trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghệ thuật và kinh phí trợ giá (phát hành và phổ biến phim) của Cục Điện ảnh
- Tổ chức khai mạc Tuần phim tại Hà Nội, Cao Bằng và các hoạt động khác diễn ra trong Tuần phim.
- Tổ chức in ấn phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới rạp của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiêu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (01 ổ cứng/01 đơn vị).
- Tổ chức in ấn và gửi đĩa phim truyện “Người tình nguyện”, phim tài liệu “Những người cộng sản” (330 đĩa DVD/phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- In ấn tài liệu tuyên truyền để quảng bá về Tuần phim.
- Tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sỹ của các phim chiếu trong Tuần phim tham dự khai mạc và giao lưu với khán giả tỉnh Cao Bằng từ ngày 31 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh, Giám đốc Công ty cố phần phim Truyện I, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, ĐA, H.150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác