975/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ biên soạn xây dựng thông tư liên tịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên soạn Thông tư liên tịch với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; Thông tư liên tịch với Bộ Công an hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Hoàng Du, Quyền Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó ban;

3. Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ Trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó ban,

4. Ông Trương Quang Hưng, Trưởng phòng Hình sự và cải cách tư pháp, Vụ Pháp chế Bộ Công an, Phó ban;

5. Ông Phạm Quốc Nhật, chuyên viên Vụ gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

6. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

7. Bà Đào Thị Kim Thủy, chuyên viên Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành viên.

8. Ông Nguyễn Văn Thịnh, chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ Công an, Thành viên.

Điều 2. Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chủ động thời gian phối hợp với các chuyên gia do Vụ Gia đình mời để xây dựng và hoàn thiện Thông tư liên tịch nói trên. Tổ biên tập tự giải tán sau khi dự thảo Thông tư liên tịch được ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, Nhật (12);

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác