97/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ tôn tạo và phục hồi di tích Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7759/UBND- VX1 ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai thuộc phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo Và phục hồi di tích Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Việc lập và triển khai các bước tiếp theo của Dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.
- Theo hồ sơ xếp hạng, Di tích Trận địa pháo 37 ly thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai, vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần xác định vai trò, nhiệm vụ của tổ chức được giao quản lý, bảo vệ di tích với tổ chức đầu tư kinh phí tu bổ di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác