980/QĐ-BVHTTDL

KT Bộ Trưởng, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 980/QĐ-BVHTTDL, ngày 22 tháng 3 năm 2011 Về việc Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng vở "Ăng-đrô-mác"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội dàn dựng và biểu diễn vở "Ăng-đrô-mác" của tác giả Racine, Pháp. Thời gian: dự kiến trình diễn vào cuối năm 2011 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Vở kịch chỉ được công diễn sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn thẩm định, cấp phép.

Điều 2. Kinh phí:

-Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội chi tiền vé máy bay đi, về, tiền thù lao, phiên dịch, vi sa cho các đợt công tác của 02 chuyên gia Pháp và đạo diễn và thiết kế sân khấu, ánh sáng.

- Nhà hát Kịch Việt Nam chi tiền ăn, ở, đi lại tại chỗ cho các đợt công tác của 02 chuyên gia Pháp là đạo diễn và thiết kế sân khấu, ánh sáng; chi phí xây dựng chương trình bao gồm phục trang, bối cảnh, đạo cụ, thiết bị kỹ thuật, tổ chức biểu diễn và các chi phí liên quan từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác