982/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Tổ thư ký Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3282/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030”;
Căn cứ các Công văn về việc cử nhân sự tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030: số 56/BXD- VP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng; số 7458-CV/BTGTW ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương; số 10323/VPCP-TCCB ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ; số 18577/BTC-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính; số 5230/BTP-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp; số 702/14/BTV của Hội Mỹ thuật Việt Nam; số 154/KT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; số 639/PC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Vụ Pháp chế; số 607/VP-HCTH của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Tổ thư ký xây dựng Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hô Chí Minh đên năm 2030 với các thành viên có tên sau đây:
Ban soạn thảo:
1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;
3. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên thường trực;
4. Ông Vũ Công Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;
5. Ông Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;
6. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp - Ủy viên;
8. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
9. Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;
10. Ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - ủy viên,
Tổ biên tập:
1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng;
2. Ông Hoàng Minh Đức, Phó trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ phó;
3. Ông Vũ Thế Đức, Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp và Quy hoạch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
4. Bà Ngô Thị Thơm, Chuyên viên phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
5. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Tuyên truyền, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
6. Ông Phùng Quang Luyến, Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
7. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Kế toán, Tài chính, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
8. Ông Nguyễn Phú Quý, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên;
9. Bà Trần Thị Kim Thoa, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ viên.
Tổ thư kỷ Ban soạn thảo, Tổ biên tập:
1. Ông Hoàng Minh Đức, Phó trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Bà Trần Thị Kim Thoa, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
3. Ông Nguyễn Phú Quý, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập có nhiệm vụ:
1. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, triển khai xây dựng, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, cá nhân, tổ chức có liên quan về dự thảo Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030;
2. Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu trước khi báo cáo Bộ trưởng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10 năm 2015;
3. Lập Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch này;
4. Ban soạn thảo được phép sử dụng con dấu của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
5. Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ thư ký tự giải thể sau khi Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ ban hành và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Tổ thư ký được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp hàng năm để lập Quy hoạch này cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triến lãm và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT Hoàng Tuấn Anh;
- TT Vương Duy Biên;
Lưu: VT, MTNATL(02), KT 30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác