986/KH-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổ chức lễ hội hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 và Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 3 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình "Lễ hội hoa đăng và Trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội" như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của Kinh đô Thăng Long xưa, Thủ đô Hà Nội ngày nay trong tiến trình phát triển của đất nước.

-Tạo không khí vui tươi, phấn khởi; động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, đặc biệt thế hệ thiếu niên, nhi đồng, thanh niên phát huy lòng tự hào về Thăng Long - Hà Nội, về lịch sử dân tộc, phấn đấu xây dựng một "Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình''. Khuyến khích các làng nghề truyền thống phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Yêu cầu:

- Chương trình được tổ chức trang trọng, nội dung phong phú, bảo đảm an toàn tiết kiệm, gắn với hoạt động tết trung thu và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút sự tham gia của các cháu thiếu nhi, của các địa phương và đông đảo công chúng, thực sự là một lễ hội của cộng đồng.

II. TÊN GỌI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Tên gọi: Lễ hội hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về

Thăng Long - Hà Nội.

2. Thời gian: 21/9 - 22/9/2010 (ngày 15 tháng 8 Âm lịch: rằm Trung thu)

3. Địa điểm: Khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất - xung quanh Hồ Thuyền Quang.

4. Chủ trì: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Phối hợp: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

6. Tổ chức thực hiện: Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Phối hợp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

III. NỘI DUNG:

A. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH (Theo trình tự thời gian)

* Ngày 21 tháng 9 năm 2010 (Tối ngày 14 tháng 8 âm lịch)

1. Khai mạc lễ hội

Tại sân khấu ngoài trời trước cổng công viên Thống Nhất (từ 19h10-19h30)

 - Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp: UBND thành phố Hà Nội.

- Công tác chuẩn bị cho khai mạc: Cục Văn hoá Cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

- Lực lượng tham gia: Mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành TW và thành phố Hà Nội. Các đơn vị tham gia các hoạt động lễ hội và công chúng đến lễ hội.

 2. Hoạt động lễ hội hoa đăng, rước đèn trung thu.

Rước đèn trung thu của thiếu nhi, biểu diễn lân - sư - rồng - hổ của các đoàn theo đám rước quanh hồ Thuyền Quang và thả hoa đăng trên mặt hồ Thuyền Quang (từ 19h30 - 20h20).

Chủ trì: Thành đoàn TNCSHCM Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội và Cục Văn hoá cơ sở

- Lực lượng tham gia: 10 trường phổ thông cơ sở thuộc nội, ngoại thành thành phố Hà Nội; 05 đoàn Lân - Sư - Rồng - Hổ của tỉnh Bình Dương, Thành phố HCM, Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương tham gia đám rước.

3. Phá cỗ trung thu:

- Sân khấu trước cổng công viên Thống nhất và xung quanh hồ Thuyền Quang (từ 20h20 - 20h40) .

- Chủ trì: Thành đoàn TNCSHCM Hà Nội

- Phối hợp: Cục Văn hoá cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

- Lực lượng tham gia: Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ngành TW và thành phố Hà Nội; đại diện các cháu thiếu nhi được lựa chọn từ các đoàn tham gia lễ hội.

4. Trình diễn thơ và biểu diễn nghệ thuật quần chúng:

Tại sân khấu trước cổng công viên Thống Nhất (từ 20h40 - 22h40)

- Chủ trì: Cục Văn hoá cơ sở.

- Phối hợp: Hội Nhà văn Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Trình diễn một số bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội và giao lưu với các nhà thơ có thơ hay về Thăng Long - Hà Nội hiện nay.

Kết hợp nhiều hình thức trình diễn thơ truyền thống, hiện đại và biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

- Lực lượng tham gia: Các nhà thơ, các nghệ sỹ, nghệ nhân trình diễn thơ; 02 đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam

Đề nghị VTC hoặc VTV truyền hình trực tiếp chương trình đêm khai mạc.

* Ngày 22 tháng 9 năm 2010 (Rằm Trung thu 15/8 âm lịch).

1. Khai mạc triển lãm thư pháp:

Tại khu vực đường Quang Trung và đường Trần Nhân Tông (từ 8h00- 8h30).

- Chủ trì : Hội Nhà văn Việt Nam

- Phối hợp: Cục Văn hoá cơ sở.

- Lực lượng tham gia: Một số nhà thư pháp.

2. Biểu diễn giao lưu các đội Lân - Sư - Rồng - Hổ:

Tại khu vực sân khấu trước cổng công viên Thống Nhất và đoạn đường Trần Nhân Tông - hồ Thuyền Quang (từ 8h30 đến 10h30).

- Chủ trì: Cục Văn hoá cơ sở.

- Phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

- Lực lượng tham gia: Các đoàn Bình Dương, tp Hồ Chí Minh, Hà Nội Hưng Yên, Hải Dương.

3. Tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao của các cháu thiếu nhi Hà Nội:

Tại quảng trường trước cổng Nhà Văn hoá HSSV Hà Nội và đường Trần Nhân Tông, đường Trần Bình Trọng (từ 14h00 đến 17h00)

- Chủ trì: Thành đoàn TNCSHCM Hà Nội

-Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

- Lực lượng tham gia: Chọn một số trường phổ thông cơ sở Hà Nội và các câu lạc bộ thiếu nhi Hà Nội.

4. Sân thơ thiếu nhi "Mừng Thăng Long ngàn tuổi" :

- Tại sân khấu Nhà Văn hoá HSSV Hà Nội (từ15h00 - 17h10)

- Chủ trì: Hội Nhà văn Việt Nam

- Phối hợp: Cục Văn hoá cơ sở.

- Lực lượng tham gia: các cháu thiếu nhi làm thơ của thành phố Hà Nội.

5. Thả rồng mây và 1000 câu thơ lên trời:

- Khu vực giữa hổ Thuyền Quang và xung quanh hồ Thuyền Quang (Từ 17h10 - 17h30)

- Chủ trì: Cục Văn hoá cơ sở.

-Phối hợp với Thành đoàn TNCSHCM thành phố Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam

- Lực lượng thanh niên tình nguyện.

6. Chương trình nghệ thuật tổng hợp:

- Tại sân khấu trước cổng công viên Thống Nhất (từ 19h30 -22h00).

- Chủ trì: Cục Văn hoá cơ sở.

- Phối hợp: Hội Nhà văn Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

- Lực lượng tham gia: Các nhà thơ, nghệ sĩ chuyên nghiệp, nghệ nhân, các cháu thiếu nhi.

7. Đất pháo bông nghệ thuật kết thúc lễ hội (từ 22h00 - 22h30).

- Tại sân khấu trước cổng công viên Thống Nhất, giữa hồ và xung quanh hồ Thuyền Quang.

Chủ trì: Cục Văn hoá cơ sở.

- Phối hợp với thành đoàn TNCSHCM Hà Nội.

-Lực lượng: Nghệ nhân đốt pháo bông nghệ thuật, thanh niên tình nguyện.

(Để thực hiện kế hoạch và triển khai tổ chức tốt lễ hội cần thành lập một bộ phận viết kịch bản và đạo diễn).

B. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC (trước và trong lễ hội)

- In các ấn phẩm thơ làm quà tặng lễ hội;

- Chấm thi trưng bày đèn lồng;

- Các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, họp báo, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV hoặc VTC;

- Công tác thi đua khen thưởng;

- In giấy mời, phù hiệu ban chỉ đạo, ban tổ chức, thành viên tham gia lễ hội;

- Các quán viết thư pháp;

- Các quầy bán sách, tặng sách;

- Các quầy bán quà và đồ chơi trung thu.

(Toàn bộ nội dung trên (A+B) sẽ xây dựng một kịch bản tổng thể và có kịch bản chi tiết riêng cho từng nội dung hoạt động; thiết kế thống nhất toàn bộ không gian lễ hội mang tính nghệ thuật, hấp dẫn)

IV. LỰC LƯỢNG THAM GIA

1. 10 trường phổ thông cơ sở các quận nội, ngoại thành thành phố Hà Nội tham gia rước đèn (1000 em).

2. 06 trường và câu lạc bộ thiếu nhi của thành phố Hà Nội tham gia các trò chơi dân gian, thể thao...(200 em)

3. Các nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà thơ tham gia biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thơ...(250 người)

4. Các nhà viết thư pháp (15 - 20 người)

5. Tình nguyện viên (100 - 150 người)

6. Lực lượng công an, bảo vệ, điều hành giao thông, làm công tác an ninh trật tự, điện lực, vệ sinh môi trường (150 người)

7. Các địa phương tham gia thi đèn lồng, (60 người) gồm Quảng Nam: (Hội An); Hà Nội: (Hàng Mã); Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 5); Thừa - Thiên - Huế (Thành phố Huế); 03 cơ sở của tỉnh Bến Tre.

8. Lực lượng múa lân - sư - rồng của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Hưng Yên, Hải Dương (100 - 150 người).

(Tổng lực lượng tham gia tổ chức và hoạt động lễ hội dự kiến 1500 người đến 2000 người).

V. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (làm trưởng ban).

- Ban Tuyên giáo TW.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam.

2. Thành lập Ban tổ chức:

a. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm:

- Cục Văn hoá cơ sở (Trưởng ban).

- Văn phòng Bộ.

b. Các cơ quan Trung ương:

- Hội Nhà văn Việt Nam.

- Vụ Văn hoá văn nghệ Ban Tuyên giáo TW.

c. Về phía UBND thành phố Hà Nội gồm:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Công an; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở  Điện lực; Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, Công ty công viên - Cây xanh; Thành đoàn TNCSHCM.

- Một số đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Thành lập các tiểu ban:

- Tiểu ban nội dung.

- Tiểu ban hậu cần, tài chính.

- Tiểu ban An ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ.

- Tiểu ban Vệ sinh môi trường.

- Tiểu ban Tuyên truyền.

- Tiểu ban Lễ tân.

VI. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Giao cho Cục Văn hoá cơ sở thực hiện:

* Chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể và xây dựng các văn bản liên quan.

* Trưởng các tiểu ban nội dung, tuyên truyền, quảng bá, tài chính, thiết kế trang trí, thi công các chương trình tham gia Lễ hội.

* Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức; họp báo, tuyên truyền quảng bá chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Hướng dẫn các đơn vị liên quan tham gia chương trình.

* Xây dựng kịch bản tổng thể toàn bộ chương trình "Lễ hội hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội"; kịch bản khai mạc và bế mạc.

* Lập dự toán kinh phí chung cho tổ chức thực hiện chương trình và các công việc khác có liên quan, là đầu mối thực hiện các công việc.

* Phối hợp với các đơn vị tham gia tổ chức thực hiện.

2. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan thuộc TP Hà Nội cung cấp:

* Mặt bằng tổ chức.

* Cử đơn vị tham gia nội dung chương trình lễ hội.

* An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, điện, nước, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực để thực hiện tốt chương trình "Lễ hội hoa đăng và Trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội''.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Lấy từ kinh phí tổ chức kỷ niệm 1000 Thăng Long- Hà Nội (Có dự trù cụ thể kèm theo).

Nguồn: Ngân sách Nhà nước và nguồn Xã hội hóa.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch, nội dung thực hiện Chương trình "Lễ hội hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội", Cục Văn hóa cơ sở căn cứ kế hoạch này sớm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-BT (để báo cáo)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Lê Tiến Thọ

-Các đơn vị thuộc Bộ: VHCS, VP Bộ;

-Các cơ quan, đơn vi liên quan;

-Lưu. VT, TH (36).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác