98/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ xây dựng nhà Tả mạc của di tích đình Yên Nhân, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9078/UBND- VX ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ di tích đình Yên Nhân thuộc xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ xây dựng hạng mục nhà Tả mạc của di tích đình Yên Nhân để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng ngân sách của địa phương và nguồn xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đế lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng hạng mục nhà Tả mạc của di tích đình Yên Nhân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ xây dụng hạng mục nhà Tả mạc của di tích đình Yên Nhân./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác