98/BVHTTDL-QĐ

TL, BỘ TRƯỚNG Q, VỤ TRƯỞNG VỤ GIA ĐÌNH Đỗ Hoàng Du Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc đề nghị phối hợp truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

Kính gửi: Ban biên tập Thể thao giải trí và Thông tin kinh tế Đài truyền hình Việt Nam

Thực hiện quy định tại Điều 35, Điều 36 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Luật này .

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình là cơ quan thuộc Bộ đồng chủ trì với Tổ chức Hòa Bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) tổ chức Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình từ tháng 2 đến hết tháng 4 năm 2010 với chủ đề "Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình" nhằm nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của nam giới trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề nghị Quý ban tạo điều kiện để Vụ Gia đình phối hợp với chuyên mục Người Xây tổ ấm - một chuyên mục luôn bám sát những vấn đề của gia đình Việt Nam, đang góp phần định hướng dư luận bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam thực hiện truyền thông về những mảng nội dung sau:  - Vai trò của đàn ông trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình;

- Bạo lực gia đình đối với trẻ em - Hậu quả và cảnh báo;

- Hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Vai trò của các ban ngành, đoàn thể ở cộng đồng trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

- Giới thiệu mô hình thực hành tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Mong nhận được sự phối hợp của Quý ban.

Trân trọng cảm ơn !

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, GĐ. T (07)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác