991/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 991/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2013 Phê duyệt kịch bản chương trình biểu diễn và diễu hành nghệ thuật hưởng ứng Lễ phát động “Năm gia đình Việt Nam - 2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức chương trình biểu diễn và diễu hành nghệ thuật hưởng ứng Lễ phát động “Năm gia đình Việt Nam - 2013”
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kịch bản chương trình biểu diễn và diễu hành nghệ thuật hưởng ứng Lễ phát động “Năm gia đình Việt Nam - 2013”

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, Tổng đạo diễn và nhóm tác giả có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác