997/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (danh sách thành viên kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Dự thảo Thông tư và phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng ký ban hành.

Điều 3. Kinh phí thực hiện do Văn phòng Bộ bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và đảm bảo các điều kiện hoạt động cho Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SOẠN THẢO DỰ THẢO THÔNG TƯ

(Theo Quyết Số 997/QĐ-BVHTTDL, ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

trong Tổ soạn thảo

 

 

1.

 

Lê Đức Chương

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công

nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ trưởng

 

 

2.

 

Từ Mạnh Lương

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học,

Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Ủy viên

 

3.

Đinh Nguyễn Phương Thảo

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học,

Công nghệ và Môi trường

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

 

4.

Nguyễn Thành Trung

Vụ khoa học Xã hội và Tự nhiên Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

 

5

Nguyễn Anh Tuấn

Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

 

6.

Vũ Thị Khánh Vân

Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

 

7.

 

Phạm Thị Băng Tâm

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

 

8.

 

Lê Thanh Xuân

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

 

9

 

Đoàn Đình Lâm

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Ủy viên

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác