5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3980/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3356/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa

3357/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

3954/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

4016/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

4129/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoach, Tài chính

4179/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện

4357/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

4359/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Văn hóa

4558/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm