5088/QĐ-BVHTTDL

5088/QĐ-BVHTTDL

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

41

Sắc lệnh quy định chế độ báo chí

22C

Sắc lệnh ấn định những ngày tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo

18

Sắc lệnh đặt thể lệ lưu chiểu văn hoá phẩm trong nước Việt Nam

75

Sắc lệnh về việc trưng tập công chức

49

Sắc lệnh bắt buộc các công văn, đơn từ, báo chí, chúc từ, vân vân phải tiêu đề "Việt nam dân chủ cộng hòa năm thứ nhất

5

Sắc lệnh ấn định Quốc kỳ Việt Nam